OGÓLNE WARUNKI
Szkoleń krajowych organizowanych przez („Motorowodni” "Żeglarze" (nazwy handlowe)) E-PROJECT.NET SP. Z O.O. ul. Rybitwy 4a/7 02-806 Warszawa NIP: 9512350920 Regon 145880900 KRS: 0000403854 (nazywanym w dalszej części Organizatorem)
Stan na dzień 2020-03-13
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

1. Niniejsze „Ogólne warunki” (zwane dalej Warunkami), stanowi integralną część „Umowy uczestnictwa w szkoleniu” (zwanej dalej Umową).

2. Zawarcie umowy o udział w imprezie następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa online lub umowy przez osobę pełnoletnią, oraz poprzez wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (opłaty za kurs) poprzez moduł płatności Przelewy24.     

3. Oprócz niniejszych Ogólnych Warunków, treść Umowy łączącej klienta z Organizatorem wyznaczają warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Klienta materiały i usługi oraz cena za ich udostępnienie), treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Klienta podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy) oraz – stosownie do przypadku – postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Klientowi podczas procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów cyfrowych stanowiących teoretyczną część kursu objętych Umową po jej zawarciu. Powyższy dostęp zostaje Klientowi przyznany natychmiast po zawarciu Umowy pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie świadczenia usług objętych Umową (tj. dostarczanie treści cyfrowych) nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższą zgodę Klient może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

4. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia objętych Umową usług cyfrowych.

5. O ile Umowa nie stanowi inaczej, dopłata do pełnej wartości szkolenia powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia poprzez moduł płatności Przelewy24, kartą lub gotówką.

6. Jeżeli Uczestnik nie dokona wpłat w terminach wymienionych w Umowie, Organizator ma prawo przyjąć, że Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w szkoleniu. Zastosowanie ma wtedy punkt 13 niniejszych Warunków.

7. Dopuszcza się możliwość podpisania Umowy tylko przez jednego Uczestnika w imieniu Uczestników towarzyszących. Niniejsze Warunki mają wówczas zastosowanie do wszystkich Uczestników szkolenia. Umowę w imieniu małoletniego Uczestnika podpisuje osoba pełnoletnia i ona dokonuje wtedy wszelkich czynności związanych z formalnym wypełnieniem Umowy ze strony Uczestnika.

8. Organizator oświadcza, że szkolenie odbędzie się w miejscu i na jachcie określonym w Umowie, a szkolący będzie posiadał niezbędne uprawnienia i doświadczenie.

9. Realizacja Programu uzależniona jest m.in. od warunków pogodowych, kondycji uczestników szkolenia, względów bezpieczeństwa, a także innych zdarzeń losowych (np. kataklizm, zmiana przepisów, zamknięcie akwenu, szlaku wodnego, siła wyższa, decyzje władz państwowych) na co Organizator, przy zachowaniu pełnej staranności, nie ma wpływu. W związku z powyższym, Uczestnik akceptuje fakt, że Program ten może ulegać zamianom i modyfikacjom. W szczególności, gdy z powodu zdarzeń losowych, Program nie będzie mógł być w żadnym stopniu zrealizowany (odwołanie imprezy), Uczestnik, w ciągu nie później niż 14 dni roboczych od daty planowanego rozpoczęcia szkolenia, otrzyma zwrot wpłaconej ceny szkolenia bez odsetek.

10. W przypadku szkoleń żeglarskich z datą ustaloną odgórnie przez Organizatora (codzienne, weekendowe), przy liczbie zgłoszonych uczestników na jachcie poniżej czterech, Organizator, przy zachowaniu programu szkoleniowego, terminów brzegowych i warunków cenowych, zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu szkolenia do minimum: 6 dni – dla trzech osób szkolących się na jachcie, 4 dni - dla dwóch osób szkolących się na jachcie. W przypadku jedno-osobowego zgłoszenia na kurs Uczestnikowi oferowany jest inny termin szkolenia z oferty Organizatora.

11. Uczestnicy stawią się w czasie i w miejscu wskazanym w Umowie i w przesłanych przez Organizatora materiałach.

12. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. spóźnienie na zbiórkę, awaria środka transportu.

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik może bez konsultacji z Organizatorem, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy świadczenia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie świadczeń i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań wojennych, działania siły wyższej i kradzieży.

15. Jeżeli Uczestnik rezygnuje ze szkolenia z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator ma prawo potrącić:
- całą wpłaconą przez klienta zaliczkę lub całą kwotę za szkolenie oraz egzamin.

16. Odstąpienie od umowy przez Organizatora. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeśli odwołanie imprezy następuje z przyczyn leżących po stronie organizatora. Zwrot następuje w terminie 7 dni od odwołania imprezy.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia uczestnika od umowy zostało wyłączone na mocy art. 38 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta.

18. Reklamacje należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi organizatora lub kierownikowi imprezy i otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji na piśmie. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy.

19. Vouchery nie podlegają zwrotom ani wymianie na gotówkę.

20. Wykorzystanie przeterminowanego Vouchera wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokość 250 zł brutto.

REGULAMIN SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH I MOTOROWODNYCH

1. Uczestnicy szkolenia żeglarskiego/motorowodnego mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia szczególnie podczas zajęć na wodzie. Niestosowanie się do poleceń instruktora może skutkować natychmiastowym usunięciem uczestnika ze szkolenia bez prawa do zwrotu wartości niewykorzystanych dni szkolenia. Instruktor decyduje o przebiegu szkolenia żeglarskiego/motorowodnego.

2. Jeżeli instruktor uzna, że warunki meteorologiczne na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla załóg lub sprzętu, może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia zastępując je zajęciami teoretycznymi. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę siłę wiatru, możliwości sprzętowe oraz sprawność załóg szkoleniowych.

3. Zajęcia praktyczne na wodzie odbywają się mimo niekorzystnych warunków pogodowych (deszcz, niska temp.), w kamizelkach ratunkowych. Niezastosowanie się do obowiązku noszenia kamizelek ratunkowych może skutkować usunięciem uczestnika z zajęć praktycznych na wodzie.

4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku na jachtach, w miejscu zajęć teoretycznych oraz na terenie portu.

5. Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie.

6. W trakcie szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających jak również zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na jachtach i na pomostach portowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

7. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed organizatorem szkolenia za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia.

8. Uczestnik zobowiązany jest również stosować się do przepisów porządkowych Portu oraz do zasad dobrej praktyki żeglarskiej.

9. Uczestnik oświadcza iż posiada umiejętność pływania wpław. Brak umiejętności pływania wpław powinna być zgłoszona Organizatorowi lub instruktorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uczestnik nie potrafiący pływać wpław obowiązany jest nosić kamizelkę ratunkową w trakcie szkolenia na wodzie.

10. Uczestnik oświadcza iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w szkoleniu żeglarskim/motorowodnym. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed szkoleniem.

11. Na Uczestniku ciąży obowiązek zadbania o bezpieczeństwo przedmiotów mogących ulec zniszczeniu przez zamoczenie w czasie zajęć praktycznych na wodzie (telefony, kluczyki, piloty).

12. Uczestnik rozpoczynający szkolenie oświadcza iż zapoznał się z powyższym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji zajęć w związku z pojawieniem się nowych obostrzeń dot. pandemii COVID-19. O wszystkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani w korespondencji mailowej.

14. W sytuacji niemożności organizacji wyżywienia, obiad nie odbywa się.

15. Zabrania się Uczestnikom wprowadzania zwierząt domowych bez pisemnej zgody Organizatora.

16. W przypadku nieuzasadnionego użycia kamizelki pneumatycznej, uczestnik szkolenia zostanie obciążony opłatą 250 zł.

17. Osoba występująca o duplikat "zaświadczenia o zdaniu egzaminu" zostanie obciążona opłatą za jego wydanie w wysokości 50 zł

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest E-PROJECT.NET SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Rybitwy 4a/7 02-806 Warszawa (dalej zwany: „ADO”), adres email: wglazer@e-project.net.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez ADO w następujących celach:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy, łączącej ADO z Uczestnikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO);
  • w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wykonaniem umowy łączącej ADO z Uczestnikiem, w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ADO - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 3. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez ADO dostawcom usług lub produktów, działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym ADO usługi prawne, IT, kurierskie, pocztowe, serwisowe .
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w szkoleniu (wykonania umowy). Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestniczenie w szkoleniu. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu mailowego, numeru telefonu, adresu zamieszakania przez osobę zgłaszającą Uczestnika do szkolenia.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, tj. przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń związanych z realizacją szkolenia lub przez okres określony przez przepisy prawa polskiego.
 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe administrowane przez ADO, posiada prawo do 
  • żądania dostępu do treści swoich danych
  • ich sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do PUODO
 8. ADO nie będzie podejmował decyzji w odniesieniu do danych osobowych w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO .